Privacy Verklaring

M. van Veenendaal BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij om gaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. M. van Veenendaal BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
  • M. van Veenendaal neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
    Als M. van Veenendaal BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

M. van Veenendaal BV
Industrieweg noord 3c
3958 VS Amerongen
Info@veenendaalbv.nl
Functionaris voor de Gegevensbescherming: Rianne van Veenendaal

Verwerking persoonsgegevens
Klantgegevens worden alleen gebruikt voor de factuurgegevens en het afleveradres. NAW gegevens zijn nodig voor de facturatie en het afleveradres. E-mailadressen worden gebruikt voor de facturatie, voor offertes of voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. Het versturen van de nieuwsbrief gebeurt alleen met uw toestemming. Voordat wij uw emailadres gebruiken voor andere marketingdoeleinde vragen wij toestemming.

Uw persoonsgegevens worden door M. van Veenendaal BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde en rechtsgronden:
– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij vragen hiervoor uw toestemming.
– Verzend- aflevergegevens
– Facturatie
– Om u te contacteren over lopende zaken, zoals reparaties, bestelling, levertijden etc.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:
– Bedrijfsgegevens
– KvK
– Telefoonnummer
– e-mail adressen

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinde waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van:
– Levering van gassen door zusteronderneming HK Transport BV – afleveradres en contactpersoon
– Facturatie van gas door Westfalen Gassen Nederland – facturatieadres, afleveradres en contactpersoon met betrekking tot facturatie.

Wij maken verder gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van IT-Infrastructuur – Hesselman IT services
– Het verzorgen van boekhouding – Snelstart
– Het versturen van nieuwsbrieven – Mailchimp
– Het verzorgen van webhosting – J. Schieven

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk is toegestaan.

Bewaartermijn
M. van Veenendaal BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De klantgegevens worden tot 3 jaar na de laatste activiteit bewaard. Na de periode van drie jaar worden alle gegevens verwijderd uit de betreffende systemen.

Beveiliging van de gegevens
Onze systemen zijn beveiligd met wachtwoorden en gebruikersnamen. Een beperkt aantal werknemers heeft toegang tot alle persoonsgegevens. Deze personen hebben de kennis over de wetgeving en hoe zij de persoonsgegevens dienen te beheren. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle personen die namens M. van Veenendaal BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Rechten
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit verzoek.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. In dit privacy statement vindt u hoe er contact opgenomen kan worden.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring
M. van Veenendaal BV kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste versie is van 9 mei 2018. Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.