Leveringsvoorwaarde

Leveringsvoorwaarde: Algemene levering en installatievoorwaarden van  M. van Veenendaal B.V.

Gedeponeerd onder nummer 30191927 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

1.       Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met M. van Veenendaal B.V. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarde door het enkele feit van zijn opdracht. De inkoopvoorwaarde van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2. Offerte, bestellingen en opdrachten

Alle offerten zijn vrijblijvend met dien verstande dat prijsopgaven twee weken geldend zijn. Bestellingen en opdrachten dienen schriftelijk door  M. van Veenendaal B.V. bevestigd te zijn om rechtsgeldig  te zijn.

3. Levering

M. van  Veenendaal B.V. heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal op het afgesproken tijdstip aan te bieden. Opgegeven levertijden zijn indicatief. Vertraagde levering geeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat zich ter plaatse waar het werk uitgevoerd moet worden geen belemmeringen aanwezig zijn. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet kan M. van Veenendaal B.V. of de uitvoering opschorten of meerkosten in rekening brengen. Ingeval van overmacht heeft M. van Veenendaal B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden. Ingeval van excessieve overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Een installatie wordt geacht opgeleverd te zijn, indien zij geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. Deze heeft het recht voor de dag van oplevering de installatie te beproeven en na te gaan of deze voldoet aan hetgeen werd overeengekomen.

4.       Garantie

Mits conform de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde voorschriften wordt gehandeld zal      M. van Veenendaal B.V. gedurende de eerste zes maanden na de oplevering zich manifesterende gebreken gratis herstellen c.q. vervangen. M. van Veenendaal B.V. is echter niet tot verdergaande garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft ontvangen.

De geleverde apparatuur voldoet aan de ten tijde van de installatie redelijkerwijs te stellen milieueisen. M. van Veenendaal B.V. is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan de eisen, die van overheidswege gesteld worden en waarvan zij niet uitdrukkelijk verklaard heeft dat de apparatuur c.q. de werking daarvan aan deze eisen voldoet. M. van Veenendaal B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan als gevolg van gebreken in het uitgevoerde werk of geleverde installaties, tenzij opzet of grove schuld van M. van Veenendaal B.V. of haar werknemers of door haar gebruikte derden wordt aangetoond.

Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Zij dienen binnen 14 dagen na de oplevering of het bekend worden van het gebrek, doch dan niet later dan 12 maanden na oplevering schriftelijk aan M. van Veenendaal B.V. te worden gemeld.

Door M. van Veenendaal B.V. wordt in geval van schade ten hoogste het bedrag van de factuur als schadevergoeding betaald.

5.    Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven eigendom van M. van Veenendaal B.V. tot aan het moment waarop de betreffende factuur volledig is betaald.

6. Betalingen

Alle prijzen zijn netto contant exclusief B.T.W., of dienen zonder aftrek van enige korting als volgt voldaan te worden:

– bij de opdrachtbevestiging                              30%

– bij aanvang der werkzaamheden                  30%

– bij de oplevering                                                  30%

– binnen 2 weken na de oplevering                  10%

 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder verrekening. Indien niet tijdig betaling plaats vindt is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, volgens de Wet Incasso Kosten (WIK) van 1 juli 2012 met een minimum van € 40,00. Tevens wordt de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte ervan.

7.       Omvang van het werk

De omvang van het werk wordt uitsluitend in de orderbevestiging omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoren daartoe niet: grond, bestrating, hei, breek, fundering, metsel, beton, timmer, boor, stukadoor, schilders, en stofferingwerkzaamheden.

Ook de elektrische aansluiting met bijbehorende bekabeling is niet in de orderbevestiging opgenomen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

8.       Annulering

Indien een opdracht geannuleerd wordt kan dit niet zonder de instemming van M. van Veenendaal B.V. op door deze te stellen voorwaarden. De opdrachtgever is gehouden tenminste 33% van de prijs ( excl. B.T.W.) als schadevergoeding te betalen.

9.       Geschillen

Alle geschillen worden aan een Nederlandse rechter voorgelegd.